Hukuk


Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Journal of Legal Progress

“International Journal of Legal Progress”, uluslararası hakemli bir hukuk dergisidir. Dergi esas olarak hukuk alanında hazırlanan ve gerek akademik hayata gerekse uygulamaya katkıda bulunacak nitelikteki makaleleri yayınlamayı amaçlamaktadır. Bunun yanında Dergide, hakemsiz makaleler ile belirtilen niteliklere sahip çeviri ve kitap incelemelerine de yer verilecektir. 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Journal of International Scientific Researches (Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi)

The Journal of International Scientific Researches (Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi) akademik hakemli bir e-dergidir. İnsan ve toplum bilimlerinin her alanına yönelik Türkçe başta olmak üzere diğer dillerde alanına yenilik getiren özgün makalelere yer verir. Dergi, makaleler yanında bilimsel çeviri ve kitapların tanıtımlarını da yayımlar. Yılda en az iki sayı yayımlanır. Gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayımlanabilir. 

Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, alanlarında uzman en az iki hakeme çift taraflı kör hakemlik yöntemiyle gönderilir.  Hakemlerden birini olumsuz olması durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Son karar dergi danışma ve yayın kurulunda verilir.

ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK OLMASI İÇİN GÖNDERİLERİNİZDE AD-SOYAD GİBİ KİŞİSEL KİMLİĞİNİZİ BELİRTECEK BİLGİLER BULUNMAMALIDIR. BU BİLGİLER HAKEM DEĞERLENDİRMESİNDEN SONRA EKLENECEKTİR.

Yazılardaki sorumluluk yazar(lar)ına aittir. Yazılarını dergiye gönderen yazarlar yazılarının telif haklarını dergimize vermeyi kabul etmiş sayılırlar.

The Journal of International Scientific Researches (Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi), yurtiçi veya yurtdışında akademik konferans, sempozyum, çalıştay vb. düzenler veya bunlara destek olur. Bu tür çalışmalarda sunulan bildirilerin tam metinlerine başka yerde yayımlanmamış olması kaydıyla yer verir. 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni

1981 yılından bu yana düzenli olarak çıkarılmakta olan Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni [MHB] hakemli bir dergidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı hâlinde yayınlanmaktadır. MHB'de yayımlanması istenen bilimsel çalışmaların Haziran sayısı için 30 Nisan tarihine kadar, Aralık sayısı için 31 Ekim tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

MHB'ye gönderilen çalışmalar milletlerarası hukuk ve milletlerarası özel hukuk alanlarıyla ilgili olmalıdır. Bununla birlikte “Armağan” olarak çıkarılan sayılarda konu sınırlaması bulunmamaktadır.

MHB'ye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi

TFM, günümüzde oldukça geniş bir yelpazeyi oluşturan ticaret ve fikri mülkiyet hukuku alanında bir okul olma hedefiyle yola çıkıyor. Kısacası “ticaretin hukuku” olarak tanımlayabileceğimiz bu alan; ticari işletme, şirketler, kıymetli evrak, taşıma, sigorta, deniz ticareti, rekabet, banka, sermaye piyasası, telif hakları, marka, patent, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretler gibi ticari hayatla doğrudan veya dolaylı bağlantısı olan birçok alanı kapsamaktadır.

Rekabetin ticaret kavramı içindeki etkisi gün geçtikçe artmaktadır. Bu sebeple ticaret   hukukunun günümüzde “rekabetin hukuku” şeklinde tanımlanabileceğini düşünüyoruz. İşletme, şirketler ve ilgili düzenleyici kurumlar gibi, ticari alandaki tüm süjelerin hukuken iyi dizayn edilmesi ve hukuki sağlığı, bu alanın rekabet gücünü belirleyen en önemli göstergedir. Bu noktada TFM, her şeyden önce, gelecek yıllarda rekabet gücü daha yüksek işletme ve şirketler için hukuki destek görevini yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle biz, TFM’nin gerçek anlamda bir rekabet  ve inovasyon hukuku dergisi olmasını arzu etmekteyiz. Zira güçlü tarihi birikimi ve dünyadaki stratejik konumu itibariyle ülkemizin, global ticarette etkin rol oynamasının ancak güçlü hukuki yapıya sahip kurumlar sayesinde mümkün olabileceğine inanmaktayız.

---------------------------------------------------------------------------------------

We present you the first issue of the Journal of Commercial and Intellectual Property Law (TFM). Today, the TFM starts its journey with the aim of becoming a school in the area of commercial and intellectual property law, which has a quite wide range of spectrum. This field, which can be defined as “law of trade” in short, includes legal branches having a direct or indirect connection to commercial law such as law of commercial enterprises, company law, law of negotiable instruments, transportation law, insurance law, maritime law, competition law, banking law, capital markets law, copyrights law, trademark law, patent law, law of industrial designs and geographical indications.

The effect of competition in the concept of trade has been increasing day by day. Hence, it now becomes possible to define commercial law as the law of competition. The best design and reliable legal functioning of all subjects in commercial law, such as commercial enterprises, companies and relevant regulatory bodies, are the most important indicators of the competitiveness of this area. At this point, the TFM, above all, aims to fulfil its mission of legal support for more competitive enterprises and companies in the next decades. Therefore, we would like the TFM to be a journal of competition and innovation law in real terms. We believe that our country with its history and its strong strategic position in the world can play an effective role in global trade only through institutions that have a strong legal framework.

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası

İÜHFM Hakemli Bir Yayındır.

DERGİNİN BÜTÜN ARŞİVLERİNE ULAŞMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt