KADINLARIN SERBEST ZAMAN DAVRANIŞLARI: ETNİK GRUP PERSPEKTİFİ

feyza meryem kara
2.122 487

Abstract


Bu araştırma Türkiye’de genel nüfus içinde yoğunlaşan etnik grupların serbest zaman davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Bu amaçla, farklı kültür ve etnik gruplardan gelmiş kadınların serbest zaman davranışlarının benzerlikleri ve farklılıkları incelenmiş ve deneyimlerinden faydalanılmıştır. Araştırmanın yöntemi olarak nitel araştırma tekniklerinden mülakat (görüşme) yöntemi kullanılmış, verilere betimsel analiz uygulanmıştır. Yapılan betimsel analiz sonuçlarına göre; aile, arkadaş ve sosyal çevre gibi bireyi tamamlayıcı unsurların etnik grupları farklı kadınlarda belirgin

şekilde benzerlik gösterdiği, katılımcıların kültürel geleneklerini yaşamaktan vazgeçmedikleri ancak bunu kendi çevreleriyle sınırlandırdıkları, rekreatif faaliyetlere katılımda yine benzer şekilde hegemonik ve ideolojik olarak “göreceli özgürlük”ler yaşadıkları saptanmıştır.

Keywords


Serbest zaman, Etnik grup, Kadın

Full Text:

PDF

References


Allison, M (1979). On the ethnicity of ethnic minorities in sport. International Review for Sociology of Sport. 14(1), 89-96.

Ateş, D. (2011). Türkiyede Kültürel Kimlik Farkındalığı Yaratmada Bir Bilişim Sistemi Olarak Sosyal Ağların Rolü: Manav Türkleri Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Bilişim Bilim Dalı.

Bramham, P. (2002). Rojek, the sociological imagination and leisure. Leisure Studies. 21(3-4), 221- 234.

Chick, G. (2009). Culture as a variable in the study of leisure. Leisure Sciences. 31, 305–310.

Tsai C. L. (2010). A Reflection on Cultural Conflicts in Women's Leisure, Leisure Sciences: An Interdisciplinary Journal. 32(4),386-390.

Edginton, R. Christopher Hudson, D. Susan & Ford, M. Phyllis. (1999). Leadership for Recreation and Leisure Programs and Settings. Illinois: Sagamore Publishing Champaign.

Erkal, M. (2001). Etniklik ve Etnik Grup Kavramları Üzerine. Türkiye ve Siyaset Dergisi. 3, 33-40.

Fenton S. (2001). Çev: N. Şad. Etnisite-Irkçılık, Sınıf ve Kültür. Ankara: Phoenix Yayınevi.

Floyd, M., Gramann, J. (1993). Effects Of Acculturation And Structural Assimilation İn Resource Based Recreation: The Case Of Mexican Americans. Journal of Leisure Research. 25(1), 6- 21.

Gómez, E. (2002). The Ethnicity and Public Recreation Participation Model. Leisure Sciences: An Interdisciplinary Journal, 24(2), 123-142.

Gordon M., (1999). Çev. Osman Akınhay, Derya Kömürcü. Sosyoloji Sözlüğü. Ankara; Bilim ve Sanat Yayınevi.

Henderson, K.A. (1990). The meaning of leisure for women: An integrative review of the research. Journal of Leisure Research, 22(3), 228-243.

İver, R. M., Page H. (1997). Etnik ve Irksal Gruplar. O. Türkdoğan, Etnik Sosyoloji-Türk Etnik Sosyolojisi içinde, İstanbul: Timaş Yayınevi.

Iwasaki, Y., Nishino, H., Onda, T., & Bowling, C. (2007). Leisure Research İn A Global World: Time To Reverse The Western Domination İn Leisure Research?. Leisure Sciences, 29, 113–117.

Nira-Yuval D. (2003). Çev. Ayşin Bektaş. Cinsiyet ve Millet. İstanbul: İletişim Yayınları.

Pohl, Sarah L., Borne, William T., Patterson, Michael E., (2000).Women, Wilderness, and Everyday Life: A Documentation of the Connection between Wilderness Recreation and Women's Everyday Lives. Journal of LeisureResearch.32(4),415-434.

Shaull, S. L., Gramann. J. H. (1998). The Effect Of Cultural Assimilation On The İmportance Of Family-Related And Nature-Related Recreation Among Hispanic Americans. Journal of Leisure Research. 30, 47-63.

Smıth, A. D. (2002). Çev. Sonay Bayramoğlu-Hülya Kendir. Ulusların Etnik Kökeni. Ankara: Dost Kitabevi.

Taylor T. (2001). Cultural Diversity and Leisure: Experiences of Women in Australia. Society and Leisure. 24(2), 535-555.

Tırone, S., Pedlar, A. (2000). Understanding The Leisure Experiences Of A Minority Ethnic Group: South Asian Trends And Young Adults İn Canada. Society and Leisure. 23(1), 145-169.

Veal A. J. (2001).Leisure, Culture and Lifestyle. Society and Leisure. 24(2), 359-376.

Walker, G. J., Jackson, E. L., Deng, J. (2008). The Role Of Self-Construal As An İntervening Variable Between Culture And Leisure Constraints: A Comparison Of Canadian And Mainland Chines University Students. Journal of Leisure Research. 40, 90–109.