SPOR ÖRGÜTLERİNDE KADIN YÖNETİCİLERE YÖNELİK TUTUMLARIN BELİRLENMESİ

Omur Sertkaya, Meltem Onay, Rıdvan Ekmekçi
4.648 1.673

Abstract


Bu araştırmanın amacı, spor kurumlarında görev yapan kadın ve erkek personelin kadın yöneticilere yönelik tutumlarının belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini, üç büyük spor kulübü (Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray), üç federasyon (Futbol, Voleybol, Basketbol) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü’nde görev yapan 244 kadın ve 313 erkek olmak üzere toplam 557 kişi oluşturmaktadır. Katılımcıların kadın yöneticilere yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla Karaca (2007) tarafından geliştirilen “Kadın Yöneticilerde Kariyer Engelleri Anketi” kullanılmıştır. Anket sorularına verilen cevapların toplamında elde edilen puan, ankete katılanların kadınlara yönelik tutumunu göstermektedir. Kadınlara yönelik toplam tutum puanları cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu ve mesle ki deneyim yılı değişkenleri bakımından incelendiğinde anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Çalışanlara uygulanan ankette yer alan 38 sorudan 34’ünde cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (p=0.005). Sonuç olarak kadınların , kadın yöneticilere yönelik toplam tutum puanları erkeklere göre daha yüksek olarak bulunmuştur.


Keywords


Cam tavan, kadın, spor yönetimi

Full Text:

PDF

References


Aytaç, S. (2000). “Çalışma Yaşamında Kariyer Yönetimi Planlaması Gelişimi ve Sorunları”. Epsilon Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul.

Bozyiğit, E., Ekmekçi, R., Sertkaya, Ö. (2010). “Türk Spor Yönetiminde Kadın Yöneticiler”. 10. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya.

Cleveland, J.N. (1996). “Overview of Women’s Occupational Diversity, Women and Work : A Reader”. Garland Publications. New York.

Dreher, G. F.(2003). ‘‘Breaking the Glass Ceiling: The Effects of Sex Ratios and Worklife Programs on Female Leadership at the Top’’, Human Relations. Grant Thornton, IBR, (2011).

http://www.internationalbusinessreport.com/Press

room/2011/women_in-senior_management.asp Erişim Tarihi: 08.09.2011

Karaca, A. (2007). “Kadın Yöneticilerde Kariyer Engelleri: Cam Tavan Sendromu Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma”. Yüksek Lisans Tezi), Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Karslı, Ş.F. (2005). “Örgüt Kültürü ve Kadın Yöneticiler”. Yüksek Lisans Tezi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Ana bilim Dalı, Ankara Üniversitesi.

Koca, C., “Spor Kurumlarının Yönetim Kademelerinde Kadınların Temsili”. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi ,2011, 22(1), 1-12.

Lockwood, R. (2004), “Domestic and International Perpectives”. Research Quarterly, January.

Spor Genel Müdürlüğü Web Sitesi, “17.04 2013 Tarihli Faal Lisanslı sporcu Sayıları Raporu” https://www.sgm.gov.tr/Sayfalar/rapor.aspx?RaporID=3, Erişim Tarihi 18.04.2013

Talimciler, A. (2006). “İdeolojik Bir Meşrulaştırma Aracı Olarak Spor ve Spor Bilimleri”. Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, Cilt, 1, Sayı, 2. Wirth, L. (2001). “Breaking Through The Glass Ceiling”. Women In Management, International Labour Office, Geneva.