BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Olcay Kiremitci
3.767 1.067

Abstract


Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık düzeylerinin belirlenmesi ve öğrenim gördükleri bölüm ve cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesidir. Çalışmaya 130’u beden eğitimi öğretmenliği, 88’i antrenörlük eğitimi ve 73’ü spor yöneticiliği bölümlerinde öğrenim gören 291 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların 93’ü kadın, 198’i erkektir. Araştırmada kullanılan veriler, Schraw ve Dennison’un (1994) geliştirdiği, Akın ve diğ. (2007) tarafından Türkçeye uyarlanmış olan, üstbilişsel farkındalık envanteri kullanılarak toplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık düzeylerinin orta seviyede olduğu ve cinsiyete değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<.05). Çalışmadan elde edilen diğer bir sonuç ise, beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin, antrenörlük eğitimi ve spor yöneticiliği bölümü öğrencilerine göre, üstbilişsel farkındalık düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük puanlar aldıklarının belirlenmesidir (p<.01). 


Keywords


Üstbiliş, üstbilişsel farkındalık, beden eğitimi ve spor, cinsiyet

Full Text:

PDF

References


Akın, A., Abacı, R., Çetin, B. (2007). The validity and reliability study of the Turkish version of the metacognitive awareness inventory. Educational Science: Theory & Practice, 7(2), 655- 680.

Annevirta, T., Vauras, M. (2006). Developmental changes of metacognitive skill in elementary school children. The Journal of Experimental Education, 74(3), 197–225.

Aydın, F., Coşkun M. (2011). Geography teacher candidates' metacognitive awareness levels: a case study from Turkey. Archives of Applied Science Research, 3(2), 551-557.

Bağçeci, B., Döş, B., Sarıca, R. (2011). İlköğretim öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık düzeyleri ile akademik başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 551-566.

Bedel, E.F. (2012). An examination of locus of control, epistemological beliefs and metacognitive awareness in preservice early childhood teachers. Educational Sciences: Theory & Practice, 12, 3051-3060.

Chen, M.H., Gualberto, P.J., Tameta, C.L. (2009). The development of metacognitive reading awareness inventory. TESOL Journal, 1, 43-57.

Gürşimşek, I., Çetingöz, D., Yoleri, S. (2009). Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin bilişüstü farkındalık düzeyleri ile problem çözme becerilerinin incelenmesi. I. Uluslar arası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Güss, C.D., Wiley, B. (2007). Metacognition of problem-solving strategies in Brazil, India, and the United States. Journal of Cognition and Culture, 7, 1-25.

Hacker, D.J., Dunlosky, J. (2003). Not all metacognition is created equal. New Directions for Teaching and Learning, 95, 73-79.

Jager, B., Jansen, M., Reezigt, G. (2005). The development of metacognition in primary school learning environments. School Effectiveness and School Improvement, 16(2), 179-196.

Jonassen, D.H. (2000). Toward a design theory of problem solving. Educational Technology Research and Development, 48(4), 63-85.

Kahraman, N., Sungur, S. (2011). The Contribution of motivational beliefs to students’ metacognitive strategy use. Education and Science, 36(160), 3-10.

Karakelle, S. (2012). Üst bilişsel farkındalık, zekâ, problem çözme algısı ve düşünme ihtiyacı arasındaki bağlantılar. Eğitim ve Bilim, 37(164), 237-250.

Karasakaloğlu, N., Saracaloğlu, A.S., Özelçi S.Y. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının okuma stratejileri, eleştirel düşünme tutumları ve üstbilişsel yeterlilikleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 207-221.

Karatay, H. (2010). İlköğretim öğrencilerinin okuduğunu kavrama ile ilgili bilişsel farkındalıkları. TÜBAR Dergisi,18, 457-475.

Lee, C.B., Teo, T., Bergin, D. (2009). Children's use of metacognition in solving everyday problems: an initial study from an Asian context. Australian Educational Researcher, 36(3), 89-102.

Luke, I., Hardy, C.A. (1999). Appreciating the complexity of learning in physical education: the utilization of a metacognitive ability conceptual framework. Sport, Education and Society, 4(2), 175-191.

Maghsudi, M., Talebi, S.H. (2009). The impact of lingualuity on the cognitive and metacognitive reading strategies awareness and reading comprehension ability. Journal of Social Science, 18(2), 119-126.

Martini, R., Shorei B.M. (2008). Pointing to parallels in ability-related differences in the use of metacognition in academic and psychomotor tasks. Learning and Individual Differences, 18, 237– 247.

McCann, E.J., Garcia, T. (1999). Maintaining motivation and regulating emotion: Measuring individual differences in academic volitional strategies. Learning and Individual Differences, 11(3), 259-279.

Meijer, J., Veenman, M.V.J., Van Hout-Wolters, B.H.A.M. (2006). Metacognitive activities in text-studying and problem-solving: development of a taxonomy. Educational Research and Evaluation, 12(3), 209-237.

Özsoy, G. (2008). Üstbiliş. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 713-740.

Özsoy, G., Ataman, A. (2009). The effect of metacognitive strategy training on mathematical problem solving achievement. International Electronic Journal of Elementary Education, 1(2), 67-82.

Özsoy, G., Günindi, Y. (2011). Okulöncesi öğretmen adaylarının üstbilişsel farkındalık düzeyleri. İlköğretim Online, 10(2), 430-440.

Pifarre´, M., Cobos, R. (2009). Evaluation of the development of metacognitive knowledge supported by the knowcat system. Educational Technology Research and Development, 57, 787–799.

Ponnusamy, R. (2006). The impact of metacognition and problem solving strategies among low achievers in history. Jurnal Ipba, 3(3), 133-142.

Saban, A.İ., Saban, A. (2008). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin bilişsel farkındalıkları ile güdülerinin bazı sosyo-demografik değişkenlere göre incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, (9)1, 35-58.

Schraw, G. (1998). Promoting general metacognitive awareness. Instructional Science, 26(1- 2), 113-125.

Schraw, G., Dennison, R. (1994). Assessing metacognitive awareness. Contemporary Educational Psychology, 19, 460-470.

Schraw, G., Moshman, D. (1995). Metacognitive theories. Educational Psychology Review, 7(4), 351–371.

Settanni, M., Magistro, D., Rabaglietti, E. (2012). Development and preliminary validation of an instrument to measure metacognition applied to physical activity during early adolescence. Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal, 16(1), 67-87.

Sungur, S. (2007). Modeling the relationships among students' motivational beliefs, metacognitive strategy use, and effort regulation. Scandinavian Journal of Educational Research, 51(3), 315–326.

Theodosiou, A., Mantis, K., Papaioannou A. (2008). Student self-reports of metacognitive activity in physical education classes. Age-group differences and the effect of goal orientations and perceived motivational climate. Educational Research and Review, 3(12), 353-364.