KÜRESELLEŞME VE SPOR ENDÜSTRİSİ

Aytül Yeter Ekmekçi, Rıdvan Ekmekçi, Ayşe İrmiş
12.325 2.285

Abstract


Spor özellikle son yıllarda, insan yaşamının daha kaliteli, sağlıklı ve dengeli bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli olan bir öğedir. Kültürel faaliyetler ile birlikte sportif faaliyetlerinin de kişileri gündelik yaşama psikolojik olarak hazırladığı düşüncesi günümüzde genel kabul görmektedir. Küresel bir olgu olarak spor, toplumların sosyo-ekonomik koşullarına bağlı olarak yaygınlık kazanmaktadır. Küreselleşmenin yayılmasına hız kazandırdığı tüketim olgusunun içine spor da girmektedir. Bu çalışmada öncelikli olarak küreselleşme ve spor sektörü konularına değinilerek spor sektöründe küreselleşmenin etkileri teknolojik, ideolojik ve ekonomik faktörler başlığı altında değerlendirilmiştir. Teknolojiden nasibini almış yeni sportif malzemelerin yeni rekorların kırılmasına izin verdiği sık sık kitle iletişim ve diğer araçlarla vurgulanmaktadır. Bu süreç, günümüzde de hızlanarak devam ederek spor endüstrisini genişletmekte ve bu alandaki ticari kazancı artırmaktadır. İdeolojik olarak çift kutuplu dünya, iki kamp arasındaki rekabete dayalı, kültürü, sanatı, sporu, edebiyatı ve tabii ki teknolojisini, askeriyesini, siyasetini kurmuş olan dünya olarak nitelendirilmekteydi. Spor aslında bu devirlerde, iki kutup arasındaki gücün ve rekabetin savaşsız ortamda sınanmasında önemli rol oynamıştır, çünkü sportif yarışmalar, sonucu ölüm olmayan savaş anlamını taşımaktadır. Küreselleşmenin ekonomik açıdan etkileri spor sektöründe de kendini aynı şekilde göstermektedir. Sporcuların astronomik transfer ücretleri, küresel dünya kulüplerinin ortaya çıkması, spor organizasyonlarının milyarlar tarafından takibi, reklam ve sponsorluk, ülke tanıtımına yapılan katkı nedeni ile organizasyon ve tesis yatırımları, seyircisi, konaklaması, naklen yayını, reklamı, promosyonu, gıda sektörü, hediyelik eşyası, eğlencesi, içkisi, içeceği giyeceği v.b ile Dünya Kupaları çokuluslu şirketlerin önemsediği ve büyük atılımlar umut ettiği organizasyonların başında gelmektedir.


Keywords


Küreselleşme, Spor, Spor Endüstrisi

Full Text:

PDF

References


Akşar, T. ve Kutlu M., (2006) Futbol Ekonomisi, , Literatür Yayınları, İstanbul, Türkiye

Alver, F. (2008), “Kapitalist Üretim Sürecinde Irkçılık, Futbol ve Medya”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı 26, Kış-Bahar, s.223-248

Arık, M.B. (2008), “Futbol ve Televizyon Bağı: Simbiyoz Beslenme”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı 26, Kış-Bahar, s.197-222

Alkibay, S. (2005), “Profesyonel Futbol Kulüplerinin Taraftar İlişkileri Yoluyla Marka Değeri Yaratmaları Üzerine Bir Araştırma”, Hacettepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt 23, sayı 1, , s. 83-108

Argan, M. (2004), Spor Sponsorluğu Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara, Türkiye

Argan, M. ve Hakan K. (2002), Spor Pazarlaması, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Türkiye

Atasoy, B. ve Füsun Ö.K. (2005), “Küreselleşme ve Spor” Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (1), s:11-22

Bakkalcı, A.C. (2008), Küreselleşme, Bölgesel Entegrasyonlar, Ülkelerüstü Kurumlar, Entegrasyon Teorisi ve Avrupa Birliği, Ankara, Nobel Kitapevi,

Basım, N. ve Metin A. (2009), Spor Yönetimi, Ankara, Detay Yayıncılık

Boniface, P. (2007), Futbol ve Küreselleşme, Çeviren: İsmail Yerguz, İstanbul, NTV Yayınları,

Bulgu, N. (2005) “Sporda Şiddet ve Alt-kültür”, Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. of Sport Sciences, (Davetli Derleme), 16 (4), 229-250

Chappelet, J.L. (2009), “A Glocal Vision for Sport (and Sport Management), European Sport Management Quarterly, (Postface) Vol. 9, No. 4, p: 483-485

Çoban, B. (2008), “Futbol ve Toplumsal Muhalefet”, İletişim Kuram Ve Araştırma Dergisi, Sayı 26, Kış-Bahar, s.59-88

Devecioğlu, S. (2005), “Türkiye’de Spor Sektörü Stratejilerinin Geliştirilmesi”, Verimlilik Dergisi, Sayı: / 2, s: 117-134

Devecioğlu, S. (2008), “Türkiye’de Futbolun Kurumlaşması”, İletişim Kuram Ve Araştırma Dergisi, Sayı 26, Kış-Bahar (Forum), s.373-396

Ekren, N. ve Çağlar B.A. (2003), “Spor Ekonomisi: Teorik Bir Çerçeve” Active Dergisi, No:32 Eylül-Ekim, s.1-16

Ekenci, G. ve İmamoğlu F. (2002), Spor İşletmeciliği, , Nobel Yayın Dağıtım, Ankara

Erdoğan, İ. (2008), “Futbol ve Futbolu İnceleme Üzerine”, İletişim Kuram Ve Araştırma Dergisi, Sayı 26, Kış-Bahar, s.1-58

Fişek, K. (1998), Devlet Politikası ve Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Dünyada ve Türkiye’de Spor Yönetimi, Ankara, Bağırgan Yayımevi,

İrmiş, A. (2003) Yeni Bir Örgütlenme Şekli Olarak Şebeke Organizasyonlar, İstanbul, Beta Basım A.Ş,

Mirzeoğlu, N. vd, (2003), Spor Bilimlerine Giriş, Ankara, Bağırgan Yayımevi,

Mullin J.B., Hardy S., Sutton A.W., (2000), Sport Marketing, Human Kinetics, USA

Oga, J. (1998), “Business Fluctation and The Sport Industry from 1986 to 1993”, Journal of Sport Marketing, Vol:11, Number:1, January, pp:64-65

Parks, J.B. vd, (1998), Contemporary Sport Management, Human Kinetics, USA

Saros N. ve Gökduman E. (2006), “Veri Tabanları, Elektronik Kaynak Çeşitliliği ve Danışma Hizmetleri”, ÜNAK'06 Bilimsel İletişim ve Bilgi Yönetimi" Ankara, Gazi Üniversitesi, 12-14 Ekim

Shank, D.M. (2005), Sport Marketing - A Strategic Perspective, Third Edtion, USA, Pearson Edication, Inc.,

Şahan H. ve Çınar V. (2004), “Kitle İletişim Araçlarının Spor Kamuoyu Üzerine Etkisi” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 12 s:313-322

Şahin K. (2006) “Türkiye’de Küreselleşme Tartışmaları Işığında Ulus Devlete Bakış” Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Nisan

Talimciler A. (2006), “İdeolojik Bir Meşrulaştırma Aracı Olarak Spor Ve Spor Bilimleri” Spor Yönetimi Ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, Cilt:1 Sayı:2, s:35-40

Talimciler, A. (2008), “Futbol Değil İş: Endüstriyel Futbol”, İletişim Kuram Ve Araştırma Dergisi, Sayı 26, Kış-Bahar, s.89-114

Uzun, R. (2008), “Mafya Ligi: Türkiye’de Futbol-Mafya İlişkileri”, İletişim Kuram Ve Araştırma Dergisi, Sayı 26, Kış-Bahar (Forum), s.419-434

Üçışık, H.F. ve Ekren N. (2000), “Spor Sektörünün Piyasa Yapısı: Teorik Bir Yaklaşım” 3. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, İstanbul, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 11-13 Mayıs

Yılmaz, K. ve Horzum B. (2005), “Küreselleşme, Bilgi Teknolojileri ve Üniversite”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 6 Sayı: 10, s:103-121