HALK DANSÇILARINDA EKLEM POZİSYON DUYUSUNUN (PROPRİYOSEPSİYON) İNCELENMESİ

ERKAN AKDOĞAN
2.872 697

Abstract


Özet

 

Bu çalışmanın amacı, düzenli antrenman yapan halk dansçılar ile sedanterler arasındaki diz ekleminde oluşan eklem pozisyon duyusunun (Proprioception) digitalgonyometre (DG) yöntemi ile belirlenmesidir. Çalışmaya katılan deneklerde vücut ağırlığının taşındığı (WB), vücut ağırlığının kısmi taşındığı (PWB) ve vücut ağırlığının taşınmadığı (NWB) pozisyonunda halk dansçılar ile sedanterler arasındaki eklem pozisyon duyusu karşılaştırılmıştır. Araştırmaya 15 halk dansçı ( Yaş ort: 21.33 ± 0.89, Antrenman yaşı ort: 3 ± 0.76 yıl), ve 15 sedanter (Yaş ort: 21,2 ± 0.75 yıl), olmak üzere toplam 30 erkek gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada, Dijital gonyometre (DG) kullanılarak üç farklı ölçüm pozisyonunda 15⁰, 30⁰, 45⁰ ve 60⁰ de dominant bacakta eklem pozisyon duyusu ölçümleri incelendiğinde vücut ağırlığını taşınmadığı sırt üstü pozisyonda (NWB) 45⁰ ve 60⁰ de, Halk dansçılar lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir (p ≤ 0,05). Vücut ağırlığının taşınmadığı sırtüstü (NWB) 15⁰ ve 30⁰ ile vücut ağırlığının taşınmadığı yüz üstü (NWB), vücut ağırlığının kısmi taşındığı (PWB) ve vücut ağırlığının taşındığı tek ayak ve çift ayak (WB) pozisyonlarında 15⁰, 30⁰ 45⁰ ve 60⁰ de ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Sonuç olarak bu bulgulara göre her iki grubun diz eklemi pozisyon duyusunda anlamlı farklılık saptanmamıştır.


Keywords


Propriyosepsiyon, Wieght bearing, Partial weight bearing, Non weight bearing, Digitalgonyometre

Full Text:

PDF

References


Akman M. (2007). Karadeniz Halk Dansları İcracılarının Diz Eklemlerinde Gelişmiş Olan Propriyosepsiyon ve Eklem Pozisyon Duyusunun İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Aktas G. (1999). Temel Dans Eğitimi, Ege Universitesi Basımevi, İzmir, S, 3.

Arslan F. (2009). Tekvando Sporcularında 8 Haftalık Propriyosepsiyon Antrenman Programının Dinamik Postural Kontrol Üzerine Etkisi, Doktora Tezi, Ankara.

Aydoğ T.S. (2003). Tetik Ö., Atay A., Demirel H., Leblebicioğlu., Doral M.N., Propriyosepsiyonun Önemi ve Değerlendirilmesi IX. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi Kongre Kitabı 24-26 Ekim Nevşehir., 82-85.

Baker V., Bennell K., Stillman B., Cowan S, Crossley K. (2002). Abnormal Knee Joint Position Sense in Individuals With Patellofemoral Pain Syndrome. Journal of Orthopaedic Research, 208- 214.

Blanck E.L. (2005). Knee Proprioception in Female Ballet Dancer, University of South Carolina, USA

Bullock-Saxton J.E., Wong W.J., Hogan N. (2001). The Influence of Age on Weight Bearing Joint Reposition Sence of the Knee, Exp Brain Res 136: 400-406.

Dıraçoğlu D., Aydın R., Başkent A. (2005). Sağlıklı Kişilerde ve Diz Osteoartritli Hastalarda Propriyosepsiyon Duyusunun Karşılaştırılması, Türk Fiz Tıp Rehap Derg, 51 (3): 90-93.

Garsden LR., Bullock-Saxton JE. (1999). Joint Reposition Sense in Subjects with Unilateral Osteoarthritis of the Knee, Clinical Rehabilitation 13: 148-155.

Hopper D.M., Creagh M.J., Formby P.A. (2003). Functional Measurement of Knee Joint Position Sense After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction, Arch Phys Med Rehabil Vol 84, 868-872.

Houglum P. A. (2005). Therapeutic Exercise for Musculoskeletal Injuries, Pittssburg, Human Kinetics Publishers, 259- 275.

Lephart S.M., Freddie Fu F.H., Riemann B.L. (2000). Introduction to the Sensorimotor System Ed: Scott M. Lephart, Freddie H. Fu., Proprioception and Neuromuscular Control in Joint Stability, Human Kinetics, USA.

Lin C.H., Lien Y.H., Wang S.F., Tsauo J.Y. (2006). Hip and Knee Propriocepption in Elite, Ameteur, and Novice Tenis Players, Am J Phys Med Rehabil, 85, 216-22.

Marmeleira J.F., Pereira C., Ferreira C., Fretes V., Pisco R., Fernandes O.M., (2009). Creative Dance Can Enhance Proprioception in Older Adults J Sports Medecine, 49, 480-5.

Muaidi Q.I., Nicholson L.L., Refshauge K. M. (2009). Do Elite Athletes Exibit Enhanced Proprioceptive Acuity, Renge and Strengh of Knee Rotation Compared with Non-Athletes? Scand J. Med Sci Sports, 19: 103- 112.

Özer M. (2007). Sıcak ve Soğuk Isı Uygulamasının Diz Eklemi Propriyosepsiyonuna Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Manisa.

Panics G., Tallay A., Peclik A., Berkes I. (2008). Effect of Proprioception Training on Knee Joint Position Sense in Female Team Handboll Players Br J Sports Med, 42, 472-476.

Subaşı S. S., Özdemir N., Gelecek N., Sarı Ş. (2009). Pilates Egzersiz Eğitiminin Diz Propriyosepsiyonu Üzerine Etkileri., DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi Cilt 23, Sayı 2, 71-79.

Valencia K.M. (2006). Dance Related Injury, Phys Med Rehabil Clin N Am 17: 697-723.

Yılmaz A., Gök H. (2006). Propriyosepsiyon ve Propriyoseptif Egzersizler, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, 23-26.

Wang Z.M., Gu Li, Chen Ya- Ping, Yu Chang- Long, Ao Ying-Fang, Huang Hong- Shi and, Yang Yan- Yan. (2008). Factors Affecting Proprioceptive Recovery After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction, Chin Med, 121 (22), 2224- 2228.

http://www.dancemedicine.org. (10 Ekim 2010) Proprioception, by the International Association for Dance Medicine and Science.