FUTBOL ANTRENÖRLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE, TAKIM BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Pınar Güzel, Zeynep Gökçe Onağ, Selhan Özbey
4.876 1.437

Abstract


Bu araştırmanın amacı, futbol antrenörlerinin görüşlerine göre takım başarısını etkileyen faktörleri ortaya koyabilmektir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Örneklem seçiminde ise, amaçlı örneklem yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesine başvurulmuştur. Katılımcılar 35–50 yaş arası, amatör ve profesyonel liglerde ortalama 10 yıllık antrenörlük deneyimine sahip 7 futbol antrenörü olarak belirlenmiştir. Veri toplama yöntemi olarak görüşme yaklaşımı kullanılmış ve görüşmeler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veri analizleri betimsel analiz yöntemi ile değerlendirilmiş ve bulgular 3 ana tema altında toplanmıştır. Bu ana temalar; “Katılımcıların antrenörün takım başarısına etkisi ile ilgili görüşleri”, “Katılımcıların takım başarısında antrenör dışı etmenler ile ilgili görüşleri”, “Katılımcıların başarılı antrenörlerin genel özellikleri ile ilgili görüşleri”, olarak ortaya çıkmıştır. Araştırma verilerinin analizi sonucunda, birinci ana temada; antrenörün bilgi birikiminin önemi, liderlik özelliklerinin katkısı, motivasyonun sağlanması, misyon ve vizyonun önemi, takım içi iletişimin sağlanması ve uyum özellikleri gibi kodlar oluşturulmuş ve antrenörün bilgi birikimi, liderlik, motivasyon, misyon ve vizyon, iletişim ve uyum olmak üzere altı alt tema ortaya çıkmıştır. İkinci ana temada; takımda birliktelik faktörünün sağlanması, antrenör dışında sporcuların önemi, yönetimde yapı unsurunun önemi, taraftarlarla ilişkiler, tesisin önemi, basının etkisi gibi kodlar oluşturularak, takım birlikteliği, sporcular, yönetimde yapı, taraftar, tesis, basın olmak üzere altı alt tema elde edilmiştir. Üçüncü ana tema da ise; antrenörün bilgi- donanımı ve kişilik faktörlerinin etkisi olmak üzere iki kod ve alt tema ortaya çıkmıştır. Spor takımlarının başarısını etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik yapılan araştırmanın sonucunda; futbol takımlarında görev yapan antrenörlerin bilgi birikimlerinin, mesleki donanımlarının ve sporcularına örnek teşkil edebilecek kişilik ve liderlik özelliklerinin, takım içerisindeki iletişimi, uyumu ve takım birlikteliğini arttırdığı görülmektedir. Ayrıca antrenör dışında kulübün yapısı, basın, taraftar, tesis gibi faktörlerin de takım başarısında önemli birer etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır.


Keywords


Takım başarısı, Futbol, Futbol Antrenörleri

Full Text:

PDF

References


Alfermann, D. Lee, M. J.; Wurth, S., (2005). “Perceived Leadership Behavior And Motivational Climate As Antecedents Of Adolescent Athletes` Skill Development, Athletic Insight”, The Online Journal Of Sport Psychology. v:7 n.2.

Anshel, M. H., (2003). Sport Psychology: From Theory To Practice (4th Edition), San Francisco.

Baltaş A., (2005). Ekip Çalışması ve Liderlik, 6. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Basım N. ve Argan M., (2009). Spor Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara.

Burton D., Raedeke, T.D., (2005). Sport Psychology For Coaches, Human Kinetics.

Carron, A.V. ve Hausenblas H., (1998). Group Dynamics in Sport (2nd Edition). Morgantown, Wv, Fitness Information Technology.

Carron A.V; Bray S.R.; Eys M.A., (2002). “Team Cohesion And Team Success in Sport” Journal Of Sports Sciences, 20, 119-126.

Cohen, S.G., Bailey, D.E., (1997) “What Makes Teams Work: Group Effectiveness Research From Shop Floor To The Executive Suite” Journal Of Management. V.23, N.3, 239-290

Dexter, D. J., (2002). “An Analysis Of The Perceived Leadership Styles And Levels Of Satisfaction Of Selected Junior Collage Athletic Directors And Head Coaches”, The Sport Journal, V. 5, P. 2, 6.

Crust, L., Lawrence I. (2006). A Review of Leadership in Sport: Implications for Football Management, Athletic Insight The Online Journal Of Sport Psychology, v. 8, n.4.

Donnollen, A., (1998). Takım Dili (Çev: Osman Akınhay), Sistem Yayıncılık, Birinci Basım, İstanbul.

Donuk, B., (2008). Yönetim İstifa, Etkin Spor Yönetim Modelleri, Ötüken Yayıncılık, İstanbul.

Efil, İ. (2006). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, 8. Baskı, Alfa Akademi Basım, Bursa.

Eıchas, T.M., Krane, V., (1993). “Relationship among Perceived Leadership Styles, Member Satisfaction, and Team Cohesion in High School Basketball Players”, Research Quarterly for Exercise and Sport, v. 64, p. 243-256.

Erdem K., (2005). Futbolda Kenar Yonetimi, Morpa Yayın Evi, S. 10, İstanbul.

Eren E., (2008). Örgütsel Davranış Ve Yönetim Psikolojisi, Beta Basım, İstanbul.

Gökçegöz F., (2000). “Etkili Takım Çalışması”, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt :2 (7-8) 259-274.

Göral M., (2003). Spor Basını Ahlakı, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, s.8

Grıeve F.G., Whelan J.P., Meyers A.W., (2000). “An Experimental Examination Of The Cohesion- Performance Relationship In An Interactive Team Sport”, Iournal Of Applied Sport Psychology 12, 219-235.

Hogg M., (Çev. Aktaş A. M.,) (1997). Sosyal Psikoloik Açıdan Grupta Bütünleşme, Sistem Yayıncılık, İstanbul.

Jowett, S., Paull, G., Pensgaard, A., Hoegmo, P., & Riise, H. (2005). Coach-Athlete

Relationship. In J. Taylor & G. Wilson (Eds.), Applying Sport Psychology.Champaign, IL: Human Kinetics.

Kajnta T., Baric R. (2009). Psychological Characteristics Of Coaches Of Successful And Less Successful Athletes İn Team And İndividual Sports, Review of Psychology, v.16, n.1.

Keshtan M. H., Ramzaninezhad. R., Kordshooli S.,S. ve Panahi P.,M, (2010) “Relationship Between Collective Efficacy And Coaching Behaviors İn Professional Volleyball League Of Iran Clubs” World Journal Of Sport Sciences 3 (1): 01-06.

Kuchler. W.J.,(2008). “Perceived Leadership Behavior and Subordinates’ Job Satisfaction in Midwestern NCAA Division III Athletic Departments”, The Sport Journal, v.11,n.2.

Kozub, S.A. D.G. Peace, (1994). “Perceived Coaching Behaviors and Team Cohesion in High School Girl's Basketball Teams”, J. Sport and Exercise Psychol., 16: 85-83.

Körük E., Biçer T., Donuk B., (2003). Amatör Futbol Antrenörlerinin Liderlik Davranış Tipleri Kullandıkları Motivasyon Tekniklerinin Belirlenmesi, İ.Ü Spor Bilimleri Dergisi, 11;3.

Laios A. (2005). "Communication problems in professional sports: the case of Greece", Corporate Communications: An International Journal, Vol. 10 Iss: 3, pp.252 – 256

Murray, N. P. (2006). “The Differential Effect of Team cohesion and Leadership Behavior in High School Sports”, Individual Differences Research, v. 4, p. 216-225.

Öğüt Eker G., (2010). Futbolun Dayanılmaz Çekiciliği, Büyülenen Taraftar Portresi, Fanatizm ve Beşiktaş, Milli Folklor, 22, s.85

Pulur A., Kaynak İ., Orhan S., (2004). Polislerin Spor Müsabakalarındaki Saldırgan Seyirciye Müdahalede Kendi Taraftarlığının Etkisinin Araştırılması, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, c.5,s. 2.

Ramazanoğlu F., Ramazanoğlu N., (2000). Spor Tesislerinin Planlandırılması ve İşletmesi, Spor Araştırmaları Dergisi, c.4, s.3.

Ramzaninezhad R., Keshtan M. H. (2009). “The Relatıonshıp Between Coach's Leadershıp Styles And Team Cohesıon In Iran Football Clubs Professıonal League”, Brazilian Journal of Biomotricity, v. 3, n. 2, p. 111-120

Shields, D. L. (1997) “The Relationship between Leadership Behaviors and Group Cohesion in Team Sports”, The Journal of Psychology, 131, 2, 196-210.

Smoll F.,L ve Smith R.E. (2006). “Leadership Behaviors in Sport: A Theoretical Model and Research Paradigm”, v.19,n.18,p.1522-1551

Straub, J. (2002) Ekip Kurma ve Yönetme (Çev: Savaş Şenel), Hayat Yayıncılık, İstanbul.

Uygur K, İri, R., (2006), Voleybolcularda Takım Birliğinin Başarıya Etkisinin Araştırılması, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2006.

Widmeyer, W.N., Brawley L.R. ve. Carron A.V, (2002). “The Effect Of Group Size In Sport”. Journal of Sport And Exercises Psychology., 49: 372-380.

Yıldırım, A., Şimşek , H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Basım), Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Yukelson, D. (1997). “Principles Of Effective Team Building Interventions in Sport: A Direct Services Approach At Penn StateUniversity”. Journal Of Applied Sport Psychology, 9, 73– 96