Suya Dayalı Rekreasyon İşletmelerinin Profilleri: Antalya Örneği

Tevfik Turgut, Faik Ardahan
3.992 731

Abstract


Bu çalışmanın amacı; Antalya ilinde Suya Dayalı Rekreasyon (SDR) alanında faaliyet gösteren işletmelerin profillerinin belirlenmesidir. Araştırmanın evreni, Antalya il sınırları içerisinde 286’sı su üstü, 130’u sualtı, 36’sı rafting ve 2’si kano alanlarında faaliyet gösteren toplam 340 SDR işletmesinden oluşmaktadır. Bu çalışmanın örneklemini, tesadüfi örnekleme yapılarak SDR alanında faaliyet gösteren işletmeler arasından rasgele seçilip çalışmaya dâhil olmak isteyen 122 SDR işletmesi oluşturmaktadır. Durum tespitine yönelik bu çalışmada veri toplamak amacıyla 22 sorunun yer aldığı bu amaç için araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anket formu kullanılmıştır. Anket formu ile işletme sahipleri ve/veya yöneticilerine, işletmenin faaliyet gösterdiği yer ve süre, yaşanan zorlukları ve insan kaynaklarına yönelik verileri almak için sorular yöneltilmiş ve araştırmada yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans (f), yüzde (%), ağırlıklı ortalama ( ) ve standart sapma (SS) gibi tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Sonuç olarak; SDR işletmelerinin çoğunluğu sahillerde olmak üzere büyük çoğunluğu 11 yıl ve daha fazla bir süredir, otellerde veya kamuda kiracı olarak faaliyetlerini yürütmekte, kuruluş aşamasından itibaren başta bürokratik zorluklar olmak üzere, finansal, niteliksiz (ödeme gücü az olan) müşterilerin çoğunlukta olması ve kötü rekabetin varlığı gibi sorunlar ile karşılaşmaktadırlar. Daha çok sektörün daralacağına dair öngörülere sahip olan SDR işletmelerinde müşteri memnuniyeti daha çok işletme sahipleri, müdürler veya şeflerin gözlemlerine ve müşterilerle bire bir görüşmeleri ile ölçülmeye çalışılmaktadır.


Keywords


Rekreasyon, Suya Dayalı Rekreasyon, Suya Dayalı Rekreasyon İşletmeciliği, Antalya.

Full Text:

PDF

References


Ardahan, F. (2010). Sektör odaklı mesleki eğitim, sektörün işletmecilik eğitiminden beklentileri: Antalya örneği, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (20): 55– 76.

Ardahan, F. (2006). Pansiyon işletmeciliği, sorunları ve çözüm önerileri, Isparta: 2. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı: 139-148.

Ardahan, F. (2003). Turizmde franchising ve Türk evi pansiyonları franchising model önerisi ve uygulaması. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Atalay, A., (2007). Osmanlı ve genç Türkiye Cumhuriyeti döneminde sporda batılılaşma hareketleri, Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, 2 (2): 30–35.

Bell, S. (2001). Design for Outdoor Recreation, China: Midas Printing.

Case, L. (1997). Fitness Aquatics, Human Kinetics: Hong Kong.

Jennings, G. (2007). Water-Based Tourism, Sport Leisure, and Recreation Experiences, New York: Elsevier.

Kıngır, S. (2005). Bir hizmet işletmesi olarak beş yıldızlı otel işletmelerindeki yönetsel sorunlar, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15: 457-481.

Moreno B. (1996). Making Splash, American Fitness, 4 (3): 30–34.

Odabaşı, Y. (2006). Müşteri İlişkileri Yönetimi. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Pigram, J.J. Jenkins, J.M. (2006). Outdoor Recreation Management. Oxon: Routledge.

Özdemir, N. (2007). Osmanlı tüketim kültürü, eğlence ve yazılı medya ilişkisi, Milli Folklor Dergisi, 19 (73): 12–22.

Özmaden, M. (2006). TİCİ dönemi sporla ilgili gelişmeler ve dönemin spor anlayışı, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8 ( 2): 11–25.

Pigram, J.J. Jenkins, J.M. (1999). Outdoor Recreation Management. New York: Routledge,.

Schwark, C. (2006). Fit mit der Aquanudel. Aachen: Meyer & Meyer Verlag,.

Şimşek, M. Ş. (2002). İşletme Bilimlerine Giriş, Konya: Günay Ofset.

Tanrıvermiş, E. (2000). Ankara Koşullarında Suya Dayalı Rekreasyon-Spor Faaliyetlerinin Planlanması Üzerine Bir Araştırma (Basılmamış Doktora Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Toivonen, A.L. Roth, E. Navrud, S. Gudbergson, G. Appelblad, H. Bengtsson, B. Tuunainen, P. (2004). The Economic value of recreational fisheries in Nordic Countries, Fisheries Management and Ecology, 11 (1): 1–14.

Türksoy, A. (2005). Otel işletmelerinden dış kaynaklardan yararlanma (Outsourcing). Ege Akademik Bakış, 5 (1): 11–18.

Yılmaz, Ş. (2007). Rekreasyon Faaliyetlerinin Yönetim ve Organizasyonu “Antalya Bölgesindeki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama” (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Wilkie, D. ve Juba, K. (1996). The Handbook of Swimming, Singapore: Kyodo Typeset. İnternet Kaynakçası

http://www.nmfs.noaa.gov/sfa/PartnershipsCommunications/rec_fishing_facts.pdf

http://tyf.org.tr/Content/2/tarihce

http://tkf.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=53

http://www.madenim.com/kob%C4%B0ler_ve_sorunlari.htm