BASKETBOL ANTRENMANIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ PLİOMETRİK ÇALIŞMALARIN BİYOMOTORİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE

Özhan Bavlı
5.745 1.797

Abstract


Amaç: Bu çalışma basketbol antrenmanlarına eklenmiş 6 haftalık pliometrik egzersizlerin maksimum 1 tekrar squat, dikey sıçrama ve 30m sürat performansı üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve yöntem: Çalışmaya yaş ortalamaları 20,7±2,6 yıl olan 24 lisanslı erkek basketbol sporcusu gönüllü olarak katılmıştır. Sporcular en az iki yıllık lisanslı aktif sporcu olmaları ve kronik eklem kas rahatsızlığına sahip olmaması kritirelerine göre belirlenmiştir. Tüm sprocular çalışmaya katılmadan önce bilgilendirilmiş gönüllü olur formunu imzalamıştır. Sporcular rasgele kontrol (n:12) ve pliometrik (n:12) olmak üzere iki guruba yarılmıştır. Pliometrik gurup basketbol antrenmanı sonrası 30 dakikalık pliometrik egzersizleri uygulamış, kontrol gurubu sadece basketbol antrenmanlarını uygulamıştır. Çalışmaya başlamadan önce ve çalışma bittikten sonra sporcuların maksimum 1 tekrar squat, 30 metre sürat ve dikey sıçrama performansları kaydedilmiştir. Çalışmada elde edilen veriler SPSS 11,5 istatistik programında; öntest-sontest ölçümleri arasındaki farkın anlamlılık analizi için “Wilcoxon işaretli sıralar testi” ve bu farkın çalışma grupları arasındaki karşılaştırması için ise “Mann Whitney U-Testi” modeli kullanılarak değerlendirilmiş ve sonuçlar p<0,05 düzeyinde anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışma sonucunda altı haftalık pliometrik egzersiz yapan sporcuların biyomotorik özelliklerinin öntest-sontest değerleri arasında istatistiksel anlamda farklılık olduğu belirlenmştir (p<0.05), bu farklılığın guruplar arasında yapılan karşılaştırılmasında ise pliometrk gurubu kontrol gurubunun öntest-sontest ortalama puanları açısından istatistiksel anlamda farklılaştığı bulunmuştur (p<0,05). Pliometrik gurup altı haftalık çalışma sonucunda maksimum 1 tekrar squat, dikey sıçrama ve 30m sürat performansı açısından kontrol gurubuna göre daha fazla gelişme kaydetmiştir. Sonuç: Çalışmada elde edilen verilere göre; sezon içi basketbol teknik antrenmanlarına eklenmiş 6 haftalık pliometrik egzersizlerin biyomotorik özellikleri geliştirmek için etkili bir yöntem olarak kullanılabileceği söylenebilir.

Anahtar kelimeler: Spor, pliometrik antrenman, basketbol


Full Text:

PDF