ÜNİVERSİTELİ DANSÇILARIN SOSYAL FİZİK KAYGI VE BEDEN İMGESİNDEN HOŞNUT OLMA DÜZEYLERİ

Fatma Pekdağ, Funda Coşkun
4.898 983

Abstract


 

            Bu çalışmanın amacı, dans aktivitelerine katılan üniversite öğrencilerinin sosyal fizik kaygı (SFK) düzeyleri ile beden imgesinden hoşnut olma (BIH) düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve sosyal fizik kaygı ve beden imgesinden hoşnut olma düzeylerini cinsiyete göre karşılaştırmaktır. Çalışmaya, Çukurova Üniversitesinin farklı fakültelerinde okuyan ve düzenli olarak dans aktivitelerine devam eden 39 kadın (Xyas= 21.62± 3.03 ) ve 23 erkek (Xyas= 23.0±1.93) olmak üzere toplam 62 öğrenci katılmıştır. Çalışmamızda, katılanlara “Sosyal Fizik Kaygı Envanteri” ve “Beden Bölgelerinden ve Özelliklerinden Hoşnut Olma Ölçeği” uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler, Pearson korelasyon analizi ve bağımsız örneklemde t-testi kullanılmıştır.  SFK ve BİH düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan Pearson korelasyon analizi sonuçlarına göre kadınlarda,  BİH ile SFK ölçeğinin “fiziksel görünümden rahatsızlık hissetme” alt ölçek puanları arasında (r=-.64; p< 0.05 ) ve “fiziksel görünümünün başkaları tarafından olumsuz değerlendirilme beklentisi” alt ölçek puanları arasında (r=-.57; p< 0.05)  negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Kadın ve erkeklerin SFK alt ölçek puanları ve beden imgesinden hoşnut olma düzeyleri arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan t testi sonuçlarına göre, SFK ölçeğinin “Fiziksel görünümünden rahatsızlık hissetme” alt ölçek puanları açısından anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (t=.041; p< 0.05). Sonuç olarak, bayanların erkeklere nazaran kendi fiziksel görünümlerinden daha çok rahatsızlık duydukları yani kendi fiziksel görünüşleriyle ilgili daha negatif duygulara sahip oldukları bulunmuştur.

 

Anahtar kelimeler: Sosyal fizik kaygı, Vücut imgesi, Dans

 

 


Full Text:

PDF